Algemene Voorwaarden

 

SCHENS, bureau voor Interim-management, Organisatieadvies, Coaching en Training in de non-profit sector, verleent haar diensten onder de navolgende algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

Erik Schensema

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

SCHENS, bureau voor Interim-management, Organisatieadvies, Coaching en Training in de non-profit sector, verleent haar diensten onder de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan bureau SCHENS werkopdrachten verleent;

Opdrachtnemer : SCHENS, bureau voor Interim-management, Organisatieadvies, Coaching en Training in de Non-profit sector , gevestigd te Moordrecht, Oostringdijk 16, 2841 LE;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.
2. Ingeval ter zake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens opdrachtnemer is gezonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor een nader overeen te komen bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Opgegeven uitvoeringstermijnen gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, dan dient opdrachtgever

opdrachtnemer schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de uitvoeringstermijn. Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven uitvoeringstermijn zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van opdrachtnemer, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.
5. De verschuldigde kosten zullen periodiek (eens per maand) in rekening worden gebracht.
6. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien sprake is van de omstandigheden in de leden 7 en/of 8.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
8. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
10. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien opdrachtgever tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, dan wel beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is de vordering van de opdrachtnemer, ongeacht enige getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen, ineens opeisbaar, dan wel heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te

ontbinden, één en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.
4. Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere prestaties te verrichten, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever. Te allen tijde heeft opdrachtnemer het recht zekerheid voor de betaling van de opdrachten te verlangen, terwijl opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

Artikel 8 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen naontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval begrensd zijn door de toepasselijkheid van artikel 11.

Artikel 10 Opzegging
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
2. Opzegging is slechts mogelijk bij de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging bij een overeenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk bij overeenstemming tussen partijen met betrekking tot de opzegging.

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden middels aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van drie maanden van toepassing is.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer zich in overleg met opdrachtgever inspannen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De resultaten en gebruik van de door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. Ofschoon de opdracht door opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen.
2. Opdrachtnemer is ten opzichte van haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.
In geen geval zal deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 12 Overmacht
1. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partijen als overmacht.
2. Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde diensten aan opdrachtnemer te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij

niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen diens ressort opdrachtnemer is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing sinds 01-12-2008. 

 

Algemene
Voorwaarden